Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
25. - 29. 5.
Aritmetika : uč.str. 80/ Společný násobek - uvědom si, Jednička ti radí : úkol - Napiš vždy tři společné násobky čísel 4 a 5 ; 2 a 9 ; 6 a 8
Opakování - dělitelnost -  PS str.37 celá; úkol str. 80 / ZT XX. - pošli na můj mail
Geometrie : Opakování - uč.str.70/ Ústní test 14  I. , II.
uč.str.71 Trojúhelník - výšky, těžnice, ....
uč.str.71/ Cvičení - procvič 1. - 7. (jak bys řešil )
uč.str.72 / Opakování - úkol str. 72 Trojúhelníky cv. 1 ( podle str. 66 ) - pošli na můj mail
18.5. - 22. 5.
Aritmetika : uč.str.78/ Největší společný dělitel - projdi a zhodnoť zápisy 1. - 5.
DÚ: str. 78/Cvičení - pošli na můj mail
uč.str.79/ Čísla soudělná a nesoudělná - řeš modrý sloupec a zapiš si poznatky, do ŠS tvoř dvojice soudělných a nesoudělných čísel z čísel 14, 16, 20, 27, 55 a 30
Geometrie : uč.str.68/ Těžnice trojúhelníků - co je těžnice trojúhelníku ? T....těžiště trojúhelníku ( Kde leží? )
DÚ: Sestroj trojúhelník  ABC : a = 8 cm, b = 6 cm, c = 10 cm . Sestroj a označ těžnice a těžiště. Jaký je trojúhelník  ABC? Pošli na můj mail.
11. - 15. 5.
Aritmetika : uč.str.77/ Společný dělitel - projdi celou stranu, úkol str.77 /cv.2
Napiš si všechny dělitele čísel 42, 56. Procvič PS Aritmetika 6 str.32 ( celá zábavná ).
DÚ: PS Aritm.6 str. 33 celá, pošli na můj mail.
Geometrie : uč.str.66 / Osy vnitřních úhlů trojúhelníků, osa úhlu kružítkem a pravítkem, uč.str.67 Výšky trojúhelníku, PS Geometrie str.34
DÚ: Sestroj trojúhelník ABC, a = 8 cm, b = 9 cm, c = 11 cm. Sestroj výšky va, vb, vc ( protnou se přesně v bodě V). Pošli na mail.
4. - 7. 5.
Aritmetika : uč. str 75/ Prvočísla a čísla složená - Hry větších ( vlevo )
                  uč. str. 76/ Rozklad čísel na prvočinitele - Uvědom si. Vyber si způsob rozkladu, který ti bude lépe vyhovovat.
DÚ: uč.str.76/ ZT XIX. ( pošli na můj mail ) PS Aritmetika 6 str. 31/ 1.- 6. - procvič
Geometrie: uč. str. 65/ ústní test s náčrty 13
                        str. 65/ určuj velikosti úhlů, zapiš do ŠS a zkontroluj si výsledky ( str. 85 )
 
27.4. - 30.4.
Aritmetika : uč.str. 73/ Prvočísla a čísla složená
Uvědom a napiš si, která čísla jsou prvočísla a která čísla složená. PS Aritm. 6 str.34 celá ( procvič ).
uč. str.74/ Dělitelnost - opakování , úkol str. 74/cv. 1. - 6. ( pošli na můj mail )
Geometrie : uč.str. 64/ Kružnice opsaná trojúhelníku, str. 64/ cv. 1. - 2. ( uvědom si ), úkol PS Geom. str. 32/ 1., 2. ( pošli na můj mail )
 
20.4.- 24.4.
Aritmetika : uč. str.72/ Znaky dělitelnosti číslem 3, ciferný součet čísla
- projdi celou stránku, napiš si znak dělitelnosti č.3, str. 72/ Hry větších
- úkol: str. 72/ ZT XVIII. ( pošli )
- PS: Aritmetika 6 , str. 22 - procvič celou.
Geometrie: uč. str. 62/ Trojúhelník, úhly, jednoduché konstrukce
- úkol: str. 62/cv. 4. - 6.,
- uč. str. 63/ Vnitřní a vnější úhly trojúhelníků - uč. str.63/ Trojúhelníky - zopakuj pravidla, narýsuj pouze trojúh. EFG a ABC
- úkol: PS Geometrie str. 27 celá ( neposíláme )
 
14.4. - 17.4.
Aritmetika : uč. str. 70/ Znaky dělitelnosti čísly 5, 10, 2, procvič str. 70/1.,2. a str. 71/ 3.  Str. 71/ Napiš si znaky dělitelnosti 10, 5 a 2.
                  Rozeznávej čísla sudá a lichá. Str. 71/ Hry větších, číselný čtverec č.2, procvič celý jako Alena ( snadno zvládneš ).
Geometrie : uč. str. 70/Ústní test 12 ( 1. - 5. zapiš velikosti úhlů do ŠS ). Učebnice str. 61/ Rovnoramenný trojúhelník - vlastnosti, rozdělení.
Úkol: str. 61/ 2. a 3.
Matematika 6.4. - 8.4.
A : Do 14.4. si doplňte nesplněné úkoly. Prostuduj a zapiš do ŠS uč. str.68/ Dělitelé daného čísla A i B (procvičování).
uč. str.69/Hledání všech dělitelů daného čísla (zvol způsob, který ti nejvíc vyhovuje,  D(24)= ...Zapiš a čti jako Jana, str. 69/ Hry větších ( opět snadné procvičování ).
G : Rovnoramenný trojúhelník má jednu osu souměrnosti, zopakuj a napiš stručně do ŠS uč.str. 58 / Trojúhelník, vnitř.úhly trojúh., součet vždy 180 º. Uč. str. 59/ Rovnostranný trojúh.
str. 59/ Hry větších - úkol: Narýsuj pravidelný šestiúhelník, kde r = 5 cm. Narýsuj a označ všechny jeho osy souměrnosti ( přesné rýsování kružítkem a přehled ).
Na můj mail pošli úkol: str. 68/ ZT XVII . Mail vždy nadepiš : jméno, příjmení, třída, A nebo G.
 
Matematika  30.3. - 3.4.
Aritmetika :Souhrnné opakování - Jako úkol mi na služební mail pošlete výsledky uč. str. 64/ZT XVI.
                   Budeme průběžně opakovat operace s čísly přirozenými a desetinnými, slovní úlohy ( s důrazem na úsudek, šikovné řešení a zkušenost z praktického života ).
                   Dokončili jsme str. 65.
                   Str. 65/3 - zkontrolujte si : balíček 250 g
                                                          do balíčků rozděleno 5,5 kg = 5 500 g       5 500 : 250 =          550 : 25 = 22
                                                          Paní Jahodová připravila 22 balíčků tvarohu.
Čeká nás poslední kapitola  III. DĚLITELNOST
Učebnice str. 66/Násobek 
Učivo je velmi snadné, je nutné umět násobilku ( násobky čísel ), dělení a trochu toho pamětního počítání, mít úsudek a soustředit se !
Na str. 66 si pohraj ( celá str. ).
Str. 67/ Dělitel : - uvědom si pojmy a názvy členů mat. operací sčítání, odčítání, násobení a dělení
                        - význam slova dělitel ( 21 : 7 = ... ano, 27 : 4 =  ... ne )
Str. 67/ cv. 1 - 3 : Najdi všechny dělitele ( přirozená čísla ) čísel 24, 45, 50, 53. Úkol pošli.

Geometrie: Do sešitu vypracuj: uč.str. 53/4. Rovnostranný trojúhelník
                                                   str. 53/5. navíc, můžeš si zkusit
                                                   str. 54/ Osa úsečky a její vlastnosti ( již umíme )
                                                   str. 54/1. Narýsuj a pošli na můj mail jako úkol. Pracuj pečlivě, rýsuj sytější čáry.
                                                   str. 55/ Ústní test a konstrukce 11 ( snadné )
                                                              - rýsuj do sešitu 1.a  2. ( využij samodružné body - leží na ose o a náleží vzoru i obrazu )   Odpovídající si přímky se protínají na ose 
                                                                souměrnosti o.
                                                   str. 56/ Osa úsečky - opakování 
                                                   Osy stran trojúhelníku, osy stran úseček
                                                   Dovedeš už přesně rýsovat?
                                                   1. Pracuj podle učebnice, poloměr kružnice k zvol 5 cm. Pošli jako úkol.
                                         
          str. 57/ Rozdělení trojúhelníků
                                                   Celé opakování ( pracuj podle pokynů )
                                                   Trojúhelníky : různostranné ( obecné ), rovnoramenné, rovnostranné
                                                                       ostroúhlé , pravoúhlé, tupoúhlé
                                                    Úkoly 1 - 3 ( narýsuj do ŠS ).
Pěkně si zapiš do sešitu, držím palce, ať jste všichni zdrávi ! Petr Paseka
23.3. - 27.3.  Matematika
Aritmetika uč. - do ŠS vypracuj : str. 64/ Slovní úlohy 1.- 4. , paní Jednička ti radí
                                                str. 64/ opakování  - Počítej ještě 1. - 5.( pozor na závorky a na přednosti matem. operací )
                                                str. 64/ ZT  XVI.- opakuje základní učivo
                                                                       - počítej šikovně, chytře, s výhodou, ...
                                                                       - často můžeš dojít k výsledku zpaměti
                                                                       - výsledky dobře zapiš ( bude kontrolováno )
                                                 str. 65/ Slovní úlohy  - Čísla kolem nás
                                                             Jak je to s cenami zboží?
                                                             Vypracuj úkoly u "firma RADOJIM"
                                                 str. 65/ Jahodovi chovají krávy ...
                                                            Vypracuj 1.-3. ( snadné ), vždy stručnou odpověď


Geometrie uč. str. 51- Osově souměrné obrazce
                               - pracuj podle pokynů 1. a 2.
                               - napiš do ŠS vlastnosti osově souměrného útvaru
                      str. 51/3 - vyber si 3 útvary, zpracuj a nalep do sešitu, přidej jeden svůj originál
                      str. 51/4 - máme vypracovanou již celou abecedu v sešitě
                      str. 51/5 - stačí se zamyslet ( všichni umíme )
                      str. 52 - zopakuj si všechny vlastnosti čtverce a obdélníku    Ke kruhu a jeho rozdělení si povíme zajímavosti v červnu.

Doporučuji na ČT 2 odpolední program Odpoledka ( pro II. stupeň ZŠ ).
                 
                                                   
Matematika  16.3.- 20.3.
Milí žáci, během uzavření škol by bylo dobré pracovat jako podle rozvrhu hodin. Přibližně 4x za týden po 40 minutách( rozvrženo podle vašich potřeb a možností) a 1 "domácí úkol "
(cca 20 minut). Důležité je opakování. Nechceme hodně probrané látky zapomenout, měli bychom moc práce ke konci školního roku.
Aritmetika - učebnice - dokončili jsme str. 61. Do Š sešitu vypracuj : str. 62 - Opakování :1. opakování dělení
                                                                                                                                  2. přednosti početních výkonů
                                                                                                                                  Jednička ti radí:( M - F )  -  F - hustota látky
                                                                                                                                   1., 2., 3.                           -  objem tělesa
                                                                                                                                                                          - hmotnost tělesa ( správně jednotky)
str. 63 / cv. 1,2,3 - slovní úlohy, str. 63 - aritmetický průměr ( ze strany 59 nemusíte )
: str. 61/cv.2 pravý sloupec
Geometrie - v učebnici jsme došli na str. 49 - osová souměrnost a její vlastnosti. Do ŠS : Jak pracoval Emil, co Emil ví a co umí zapsat?
Napiš si Emilův zápis O ( o) : Narýsuj trojúhelník A´B´C´ souměrně sdružený s trojúhelníkem ABC ; a = 4cm, b = 5cm, c = 6cm. Osa o leží mimo trojúh. ABC ( vhodně umísti ).
Rada pomůže ( rýsuj přesně). Společně zhodnotíme a zkontrolujeme.
Připrav si na str. 50 / ústní test 10 Osová souměrnost.
Držím moc palce, ať jste zdrávi a v pohodě. Petr Paseka
11. 3. Matematika
Procvičování násobení a dělení desetinných čísel - Počtářské chvilky str. 38/cv.1-6
Aritmetika - PS 6 - str.17 ,18 a 19
Geometrie - PS 6 - str.1 - 9
podívej se video: https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one